ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία θα παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις για τα περιουσιακά στοιχεία και τις ευθύνες του Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης & του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Αθήνας, για χρονικό διάστημα ενός έτους από 31.12.2018 έως 31.12.2019

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10.12.2018 και ώρα 12.00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος ήτοι από 31.12.2018 έως και 31.12.2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 59.000,00 € 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.


Πληροφορίες: Κ.Κοτίβα
Τηλ.: 2310 291 580, 
Fax: 2310 291 672

Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο της Διακύρηξης


 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ