ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή προσωρινού εκθετηρίου χώρου με τέντες για τις ανάγκες της έκθεσης AGROTHESSALY 2019

 

Διάρκεια του έργου: Από 01.02.2019 έως 10.03.2019
Συνολικός Προϋπολογισμός 120.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%. Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 ώρα: 10.00
Τόπος υποβολής προσφορών: ΔΕΘ– HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη.
Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης: από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: http//www.helexpo.gr καθώς επίσης και από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 15.00.


Πληροφορίες: Κ.Κοτίβα
Τηλ.: 2310 291 580, 
Fax: 2310 291 672

Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο της Διακύρηξης


   
  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ