Κωνσταντίνος Δεριζιώτης


Εκδότης ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και money-tourism.gr, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ, διευθύνων σύμβουλος KSD


Ο Κωνσταντίνος ∆εριζιώτης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ενώ παράλληλα µε τις σπουδές του ξεκίνησε να εργάζεται ως δηµοσιογράφος για βιοποριστικούς λόγους.

Εργάστηκε σε σημαντικά µέσα ενηµέρωσης, ως οικονοµικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης (ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ∆ΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΡΤ, MEGA, Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, κ.ά.), καθώς και ως σύµβουλος Τύπου (Ε.Ο.Τ., Χρηµατιστήριο Παραγώγων, κ.ά.).

Το 1991 τιµήθηκε µε το πανευρωπαϊκό βραβείο δηµοσιογραφίας (Media Awards) του European Foundation for Quality Management, βραβείο που δεν έχει απονεµηθεί έκτοτε ξανά σε Έλληνα.

Το 1995 ίδρυσε και διοικεί την KSD Business Solution, που ξεκίνησε εκδίδοντας το µηνιαίο περιοδικό «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και έκτοτε µε συνεχείς επενδύσεις και επεκτάσεις, έχει διευρύνει την δραστηριότητά της στους τοµείς της ∆ιαφήµισης, των Γραφικών Τεχνών, του ∆ηµιουργικού, της Επικοινωνίας και των Εκδηλώσεων.

Λόγω καταγωγής έχει ασχοληθεί στο παρελθόν µε τον σύλλογο του Εθνικού Πειραιά, ενώ είναι µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε∆ΙΠΤ), καθώς και των διεθνών δηµοσιογραφικών ενώσεων FAEP και FIPP.