ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • English
 • Ελληνικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GDPR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ΔΕΘ HELEXPO δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα εν δυνάμει, τρεχόντων και τέως πελατών, συνεργατών και προσκεκλημένων καθώς και στα δεδομένα πάσης φύσεως προσώπων που μπορεί να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα, στα εγκαίνια της Διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση της ΔΕΘ HELEXPO για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής η οποία θα τροποποιηθεί αναλόγως και θα σας κοινοποιηθεί ή θα τεθεί στη διάθεσή σας, εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΘ HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και ενημέρωσης της παρούσας.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική και να κατανοήσετε τους όρους αυτής λαμβάνοντας πλήρη γνώση για τα δικαιώματά σας.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ?


«δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και

μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η ΔΕΘ HELEXPO είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα των φυσικών προσώπων στα οποία απευθύνει οποιαδήποτε διαδικασία αφορά την οργάνωση των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τη διοργάνωση αυτής. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.

 

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Η ΔΕΘ HELEXPO σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται.

Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας.

Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους.

Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς, που αφορούν την οργάνωση διαδικασιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, την οργάνωση των εγκαινίων αυτής, που θα σημάνουν την έναρξή της, με την παρουσία του Πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, η ΔΕΘ HELEXPO όπως προκύπτει από το καταστατικό της, τη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τη σύστασή της και τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της, έχει ως σκοπό και αποστολή της, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων,

επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων, ενώ ειδικότερα και με σαφή και ρητή αναφορά, ένας από τους σκοπούς της είναι η διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων με τους παρακάτω νόμιμους, διαφανείς και καταγεγραμμένους επιμέρους τρόπους και διαδικασίες:

 1. Τήρηση και χρήση αρχείου παραληπτών πρόσκλησης εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ελληνικού εθιμοτυπικού πρωτοκόλλου και διπλωματικού πρωτοκόλλου
 2. Επικαιροποίηση και διόρθωση του παραπάνω αρχείου.
 3. Έλεγχος εισόδου προσκεκλημένων
 4. Δημοσιότητα εγκαινίων

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τους παραπάνω ρητούς, σαφείς και νόμιμους καταγεγραμμένους σκοπούς, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας, καθώς πρόκειται για διαδικασίες και εξυπηρέτηση σκοπών, που ρητά περιγράφονται στο όραμα, την αποστολή και τις αρμοδιότητες των τμημάτων της, ενώ περαιτέρω πρόκειται σε μεγάλο βαθμό, για στοιχεία ήδη δημοσιευμένα ή τηρούμενα από την εταιρία, κατόπιν αποστολής τους από κεντρικούς φορείς, ενώσεις ή από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα για το συγκεκριμένο σκοπό.

Η διαδικασία της επικαιροποίησης δε, γίνεται και σε απόλυτη συνάφεια με την αρχή της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο έλεγχος εισόδου εξυπηρετεί πέρα από την οργάνωση της διαδικασίας και πιθανά ζωτικά συμφέροντα των συμμετεχόντων.

Για κάθε νέο, κύριο ή παρεπόμενο σκοπό επεξεργασίας, που μπορεί να προκύψει στα πλαίσια οργάνωσης των εγκαινίων της Έκθεσης και μπορεί να αφορά διαδικασίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της ΔΕΘ HELEXPO, θα ζητηθεί η ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας και αφού έχετε ενημερωθεί για τους όρους της επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επέχουν τη θέση δημόσιας εκδήλωσης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την δημοσιότητα αυτών σε ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, στα πλαίσια του δικαιώματος του τύπου να ενημερώνει το κοινό και της αντίστοιχης αξίωσης των πολιτών στην πληροφόρηση.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη της χορήγησής της και προς διευκόλυνση σε περίπτωση που ζητηθεί η ανάκληση αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και από τη στιγμή που τη χορηγείτε έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών.

Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Η ΔΕΘ HELEXPO δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση, εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων, ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους, ανά αιτούντα, για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στην ΔΕΘ HELEXPO τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού mail στο dpo@helexpo.gr ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία της εταιρίας, Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).

 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας. Η ΔΕΘ HELEXPO χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και για δική της χρήση και δεν υπάρχει διασύνδεση μέσων ή ζεύξη δεδομένων. Προς εξυπηρέτηση των σκοπών μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή, πλατφόρμα ή και εξωτερικός συνεργάτης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΔΕΘ HELEXPO εξακριβώνει την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων για την ασφαλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων, που πιθανώς θα γίνει από το μέσο ή τον συνεργάτη της και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ


Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρόνο βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις των μερών ή μπορεί να προκύψουν έννομες υποχρεώσεις, ή έννομα και ζωτικά συμφέροντα προσώπων.

Αν τα δεδομένα σας συλλεχθούν βάσει της συγκατάθεσής σας, διατηρούνται για κάθε έναν σκοπό, μέχρι την ανάκληση της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.

Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο επεξεργασιών που τηρεί η ΔΕΘ HELEXPO σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.

 1. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
  • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
  • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
  • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
  • την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.
    
 2.  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
  • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
  • έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εσωτερικού δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.
 5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:
  • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
  • εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις,
  • ένα έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.
 7. Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις.

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική, τη σημασία και τις συνέπειες της επεξεργασίας για το άτομο.

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ


Η ΔΕΘ HELEXPO έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα, όποτε προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο αυτής, που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν η ΔΕΘ HELEXPO επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για νέο σκοπό, που δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί ή θα είναι με οποιανδήποτε τρόπο διαθέσιμη σε εσάς, εκ νέου, η παρούσα για τη νέα χρήση, πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Η ΔΕΘ HELEXPO δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η τήρηση της παρούσας γίνεται στα πλαίσια την καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή και αποδοτική συνεργασία με την προστασία όλων.

Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Η ΔΕΘ HELEXPO δεν έχει ευθύνη πέρα των περιπτώσεων που αποδεικνύεται εύλογα και δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης καθυστέρησης.

Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΔΕΘ HELEXPO, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@helexpo.gr. Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Με εκτίμηση